โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมการทำใบผักเชียงดาอบแห้ง และผักดอง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมการทำใบผักเชียงดาอบแห้ง และผักดอง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 ตุลาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 334 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 ด้วยชุมชนบ้านกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และมีรายได้เสริม จึงทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำใบผักเชียงดาอบแห้ง และผักดอง โดยใช้วัตถุดิบในชุมชน คือ ผักเชียงดา และพืชผัก ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 จำนวน 20 คน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดกิ่งหลวง บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำใบผักเชียงดาอบแห้ง และผักดอง และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์   ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา