โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนาลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปอาหารสุขภาพสร้างอาชีพแก่ชุมชน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ มทร.ล้านนาลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปอาหารสุขภาพสร้างอาชีพแก่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1575 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           30 กันยายน 2561 อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำสลัดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ กว่า 30 คน ณ ศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน มูลนิธิอุ่นใจ (pun pun) อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชน
            อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ กล่าวว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มพลังกะหล่ำปลี มูลนิธิอุ่นใจ (warm heart foundation)  young smart farmer โดยการประสานงานกับคุณพรปวีณ์  คุณาทรกุล ผู้ขับเคลื่อนกลุ่มฯ กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตผัก ผลไม้ ออแกนิกส์ของชุมชน โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำน้ำสลัดฟักทอง น้ำสลัดเต้าหู้ น้ำสลัดเสาวรส น้ำสลัดงา น้ำสลัดผลหม่อน และน้ำสลัดไข่ แก่คนในชุมชน อาสาสมัครชาวไทยและชาวต่างชาติ
            คุณพรปวีณ์  คุณาทรกุล ผู้ขับเคลื่อนกลุ่มพลังกะหล่ำปลี มูลนิธิอุ่นใจ กล่าวว่า มูลนิธิอุ่นใจเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มีความประสงค์จะส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาส กับคนในชุมชนโดยไม่ประสงค์ที่จะแสวงหาผลประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว มูลนิธิอุ่นใจมาจากการบริหารจัดการด้วยการรับบริจาคและการสนับสนุนจากหน่วยงาน คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอพร้าวเป็นส่วนใหญ่ และได้รับการร่วมมือของอาสาสมัครไทย และอาสาสมัครต่างประเทศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมด้านธุรกิจชุมชน โดยการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตและคนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากการเข้าร่วมโครงการในการส่งเสริมด้านอาชีพ บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่สนับสนุนวิทยากรในการจัดอบรมให้สมาชิกกลุ่มได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำน้ำสลัดชนิดต่างๆ ซึ่งจะสามารถนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป
            ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
            ที่มาของข่าว /ภาพ : อ.สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา