โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของหน่วยงาน (EdPEx) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของหน่วยงาน (EdPEx)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของหน่วยงาน (EdPEx)      โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณา สำราญ รองคณบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการจัดโครงการ  และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของหน่วยงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ตำแหน่งนักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยการจัดโครงการครั้งนี้ คณะฯเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพและแนวทางการดำเนินงานให้แก่บุคลากร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นหรือแนวทางในการดำเนินงานและการพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าสู่กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา