โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดการเรียน การประลองทางฟิสิกส์ แก่นักศึกษา University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) ประเทศเวียดนาม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดการเรียน การประลองทางฟิสิกส์ แก่นักศึกษา University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) ประเทศเวียดนาม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 มิถุนายน 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ในโครงการจัดการเรียน การประลองทางฟิสิกส์ แก่นักศึกษา  University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) ประเทศเวียดนาม ณ ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ อาคารศึกษาทั่วไป

โครงการจัดการเรียน การประลองทางฟิสิกส์ เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) โดยมีการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ทางด้านวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการร่วมกันทั้งสองสถาบัน ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2567 โดยบุคลากรกลุ่มวิชาฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา และอาจารย์จากประเทศเวียดนาม ร่วมกิจกรรมกว่า 30ท่าน

 

On June 3 - 9, 2024, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) held an exchanges program of “Fundamental of Physics for Engineers” and “Cultural Exchange” for Institute of Intelligent and Interactive Technologies, University of Economics Ho Chi Minh City (UEH), at 205 and 206 Laboratory Room, 2nd floor of the General Education Building. In the opening ceremony, Asst.Prof.Piyamas Tancharoenrat, Ph.D., the Dean of Faculty of Science and Agricultural Technology, gave a warm welcome speech to the 31 students and 2 esteemed lecturers from the University of Economics Ho Chi Minh City (UEH).

This exchange program signified the beginning of a fruitful collaboration between RMUTL and UEH under the MOU. This project not only strengthens the bond between two institutions but also fosters academic excellence and cultural understanding.  

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา