โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 7 - 8 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับคณะ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง คณบดีคณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน  พร้อมด้วย ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย กรรมการ และคุณรุจิราพร แสงปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นเลขานุการ

          โดยผลการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับผลคะแนน 4.75 พร้อมทั้งรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารงานของคณะในปีถัดไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา