โลโก้เว็บไซต์ บสก. จัดโครงการ BAM สร้างแบรนด์ เปิดโอกาสนิสิต นักศึกษา ร่วมระเบิดไอเดียสร้าง BAM ให้ปังและยั่งยืน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

บสก. จัดโครงการ BAM สร้างแบรนด์ เปิดโอกาสนิสิต นักศึกษา ร่วมระเบิดไอเดียสร้าง BAM ให้ปังและยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้จัดกิจกรรมการประกวด BAM สร้าง Brand โดยเปิดโอกาสให้น้องๆนิสิด นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดงานในครั้งนี้
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ

 • สร้างการรับรู้ของแบรนด์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสื่อสารต่อในวงกว้าง
 • สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ และมุ่งสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนฝานกิจกรรมการประกวด
 • ได้แผนการสร้างแบรนต์ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต
 • ส่งเสริมให้กลุ่มนิสิต นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ และเข้าใจคุณค่าของการสร้างแบรนด์อย่างครบวงจร
   

คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ วันที่เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. นักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ต้องไม่ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการตลาด
 3. สมาชิกในทีมจำนวน 2 คนขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาคณะ และชั้นปี
 4. สมาชิกในทีมจะต้องไม่เป็นสมาชิกของทีมอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน
 5. หากทีมหรือสมาชิกในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขการแข่งขันหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำผิดเงื่อนไข จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 6. ผู้เข้าแข่งขันรอบที่ 1 นำเสนอแผนการสร้าง Brand ผ่าน Presentation ไม่เกิน 10 หน้าในรูปแบบ PDF และคลิปวีดีโอโฆษณา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ คลิปความยาวไม่เกิน 3 นาที โดย UPLOAD ไฟล์ทั้งหมดผ่าน Google drive (เปิดเป็นสาธารณะ) และแนบลิงค์ผลงานมาทาง www.bambrandcontest.com เท่านั้น
 7. ผู้เข้าแข่งขันต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าเป็นการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดีดแปลง หรือแก้ไขจากผลงานของผู้อื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ละเมิดลิขสิทธ์ของผู้อื่น และมีการใช้สิทธิเรียกร้อง ในทางแพ่ง หรือมีการร้องเรียนใดๆ ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และ BAM ขอสงวนสิทธิ์ ในการตันสิทธิ์ผลงานของผู้เข้าแข่งขัน
 8. ผลงานของผู้เข้าแข่งขันทุกทีมรวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของ BAM ทันที และ BAM มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะ นำมาใช้พัฒนาต่อ และ/หรือเผยแพร่ และ/หรือกระทำการใดๆ ได้โดย BAM ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบรักษาข้อมูลความลับของ BAM และเก็บรักษาข้อมูลความลับไว้อย่างเคร่งครัด
 10. ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว
 11. ครอบครัวและญาติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน BAM รวมถึงบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
 12. การตัดสินของ BAM ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ วันที่เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. นักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ต้องไม่ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการตลาด
 3. สมาชิกในทีมจำนวน 2 คนขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาคณะ และชั้นปี
 4. สมาชิกในทีมจะต้องไม่เป็นสมาชิกของทีมอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน
 5. หากทีมหรือสมาชิกในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขการแข่งขันหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำผิดเงื่อนไข จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 6. ผู้เข้าแข่งขันรอบที่ 1 นำเสนอแผนการสร้าง Brand ผ่าน Presentation ไม่เกิน 10 หน้าในรูปแบบ PDF และคลิปวีดีโอโฆษณา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ คลิปความยาวไม่เกิน 3 นาที โดย UPLOAD ไฟล์ทั้งหมดผ่าน Google drive (เปิดเป็นสาธารณะ) และแนบลิงค์ผลงานมาทาง www.bambrandcontest.com เท่านั้น
 7. ผู้เข้าแข่งขันต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าเป็นการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดีดแปลง หรือแก้ไขจากผลงานของผู้อื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ละเมิดลิขสิทธ์ของผู้อื่น และมีการใช้สิทธิเรียกร้อง ในทางแพ่ง หรือมีการร้องเรียนใดๆ ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และ BAM ขอสงวนสิทธิ์ ในการตันสิทธิ์ผลงานของผู้เข้าแข่งขัน
 8. ผลงานของผู้เข้าแข่งขันทุกทีมรวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของ BAM ทันที และ BAM มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะ นำมาใช้พัฒนาต่อ และ/หรือเผยแพร่ และ/หรือกระทำการใดๆ ได้โดย BAM ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบรักษาข้อมูลความลับของ BAM และเก็บรักษาข้อมูลความลับไว้อย่างเคร่งครัด
 10. ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว
 11. ครอบครัวและญาติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน BAM รวมถึงบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
 12. การตัดสินของ BAM ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่ www.bambrandcontest.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา