โลโก้เว็บไซต์ First International Agricultural Technology Conference Innovative Agriculture for Food Security | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

First International Agricultural Technology Conference Innovative Agriculture for Food Security

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำมาเลเซีย ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุม ประเทศไทย แจ้งว่า Al-Balqa Applied University จะจัดการประชุมเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 ในหัวข้อนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (First Agricultural Technology Conference - Innovative Agricutture for Food Security: AFS) ในพระอุปถัมภ์เจ้าหญิง ' Basmat Binti Ali แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2566 ณ Al-Balqa Applied University ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน โดยผู้สนใจสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bau.edu.jo/conference/iafs/iafs_Home.aspx


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา