โลโก้เว็บไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงผ่านสื่อออนไลน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงผ่านสื่อออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 68 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ของนักแสดง ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ของนักแสดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการบังคับใช้สิทธิ์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเพลงและประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ ฯ ผ่านทาง https://drive.google.com/drive/folders/1dWRE5V0UCovGmMvdxfQP0NxLUpafp4a0


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา