โลโก้เว็บไซต์ ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน Silk Roads Youth Research Grant ครั้งที่ 3 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน Silk Roads Youth Research Grant ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 240 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยองค์การยูเนสโกมีหนังสือประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน "Silk Roads Youth Research Grant" ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมของยูเนสโก (UNESCO Silk Roads Programme) และการสนับสนุนจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Commission of the People's Republic of China for UNESCO) เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นเยาว์ในการศึกษาเกี่ยวกับมรดกร่วมและพหุอัตลักษณ์ที่มีพัฒนาการมาหลายศตวรรษในการปฏิสัมพันธ์กันในเส้นทางสายไหม โดยให้ทุนจำนวน 12 ทุนแก่เยาวชนชายหญิง (อายุไม่เกิน 35 ปี) หัวข้อการวิจัยมีความหลากหลายและข้ามสาขาทั้งสายาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ศิลปะและดนตรี กีฬาและเกมพื้นบ้าน เศรษฐกิจและการค้า รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับเส้นทางสายไหม เป็นต้น โดยให้เน้นที่ผลของการมีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมของสองวัฒนธรรมหรือมากกว่า รายละเอียดปรากฎตามเว็บไซต์ 
https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant-applicant-guidelines ผู้สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา