โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันเข้าใช้งานแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ E -portfolio | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันเข้าใช้งานแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ E -portfolio

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 68 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาขีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E -portfolio) ซึ่งเป็นระบบแพ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย ที่ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้  และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างและเก็บโปรไฟล์ของบุคคลอย่างเป็นระบบ  เพื่อเข้าสู่กลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีงานทำ ทั้งนี้ ระบบ E -portfolio ได้ดำเนินการตามพระราขบัญญัติคุ้มครองช้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีระบบความมั่นคงปลอดภัยในการดูแลข้อมูล ภายใต้ E-Workforce Ecosystem Platform (EWE) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศจากแต่ละหน่วยงานให้อยู่บนโครงสร้างเดียวกัน
     ในการนี้  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอประชาสัมพันธ์ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfoio) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ewe.go.th 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา