โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ STS forum Young Leaders Program 2022  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ STS forum Young Leaders Program 2022

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเชิญจาก Science and Technology in Society forumn (STS forum) ประเทศญี่ปุ่น ให้ร่วมเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับจนถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2566) เพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ (STS forum Young Leaders Program) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมประจำปี "STS forum 2023" และกิจกรรมพิเศษ "Dialogue between Young Leaders and Nobel Laureates" ในฐานะตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดการประชุม และมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับ ผู้นำระดับโลก รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2566 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

      สำหรับปี 2566 นี้ วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเพื่อเข้าร่วม โครงการผู้นำรุ่นเยาว์ (STS forum Young Leaders Program) ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2566 โดย วช.จะเป็นผู้สนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าบัตโดยสารเครื่องบิน (ไป-กลับ ชั้นประหยัด) ค่าเดินทางในประเทศญี่ปุ่น และค่าที่พัก สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3niKfJl

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา