โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         

 

     คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1493/2566  เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 1 และมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบกับมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และความใน ข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการประชุมครั้งที่ 20(3/2566) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 จึงแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 8 ราย สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

          การนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการในสังกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

1. ดร.วิทยา พรหมพฤกษ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565

2. ดร.สุบิน ใจทา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

3. ดร.อรทัย บุญทะวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไภสัชชา อินพูลใจ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา