โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดโครงการสัมฤทธิบัตร (เรียนด้วยตนเอง 4 เดือน) เป็นบริการวิชาการ
ที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยกระดับวิทยฐานะในหน้าที่การงาน ผู้เรียนจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ เมื่อสอบผ่านชุดวิชานั้นๆ
          สามารถขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. ได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ในปี 2566 โครงการสัมฤทธิบัตรเปิดรับสมัคร 4 รุ่น (4 ครั้ง โดยนำชุดวิชาจาก 11 สาขาวิชามาเปิดให้ 1 -3  ชุดวิชา จาก 400 ชุดวิชา ขณะนี้กำลังรับสมัคร รุ่นที่ 123 เป็นต้นไป ตั้งแต่บัดนี้ รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา