โลโก้เว็บไซต์ นศ.หลักสูตร วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 29 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นศ.หลักสูตร วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 29

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภายในงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร โดยนักศึกษาได้รับรางวัลจากเวทีดังกล่าวจำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร “แขนกลกับคนอัจฉริยะ” ซึ่งทีมนักศึกษาต้องออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อนำไปเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีสมาชิกทีม 5 คนคือ นางสาวจุฑาทิพย์  สุรศร นายชานนท์  ลิ้มวงค์เงิน นายธวัชชัย  จะวะนะ นางสาวพิชยา  กานิล  และ นางสาวกัลยาณี คันธรส

2. รางวัลชมเชยด้านการนำเสนอภาคนิทัศน์ เรื่อง ผลกระทบของการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคต่อปริมาณฟีนอลลิคทั้งหมดและปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดจากหัวหอมใหญ่ (Allium cepa L.) ผลงานนักศึกษา นางสาวจันทร์จิรา กูลสวัสดิ์มงคล นางสาวณัฐกานต์ เพียรพานิช และนางสาวสุพิชญา สะอาด โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจราย์ ดร.จรรยวรรธณ์ ต.วุฒิจำนงค์ และ อาจารย์ ดร.นิลวรรณ ไชยทนุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรม

   สำหรับงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (TSAE) ร่วมให้การสนับสนุน ซึ่งการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์อัจฉรา จันทร์ผง อาจารย์เฉลิม ยาวิลาศ อาจารย์จักรรินทร์ ถิ่นนคร ผู้ช่วยศาสตรจราย์ อนุวัตร  ศรีนวล อาจารย์ ดร.นิลวรรณ ไชยทนุ และ อาจารย์ ดร. พฤทธิ์ เนตรสว่าง ร่วมกำกับและให้คำปรึกษาด้านต่างๆ จนสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวได้

ขอบคุณข้อมูล/ภาพกิจกรรม : ดร. พฤทธิ์ เนตรสว่างออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา