โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมต่อยอดการขับเคลื่อนกลยุทธ์แผนพัฒนาบุคลากร ด้วย The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมต่อยอดการขับเคลื่อนกลยุทธ์แผนพัฒนาบุคลากร ด้วย The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2534 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์      (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) สำหรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ Drive Results with Talent (DRT) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม ดิ เรนทรี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการใช้เครื่องมือ เพื่อการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบทด้านต่างๆของพื้นที่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ Drive Results with Talent (DRT) ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 6 พื้นที่ ให้สามารถนำความรู้และแนวคิดที่ได้จากโครงการไปสร้างแรงจูงใจการทำงาน สร้างความมุ่งมั่นและความสุขในการทำงานรวมถึงพัฒนาการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของอธิการบดี ที่มุ่งให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐาน "รู้ตน รู้ทีม รู้องค์กร" นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ทำการวิเคราะห์แนวทางการทำงานทีมงาน และวางแผนกลยุทธ์ที่คาดหวัง เพื่อสร้างแผนการทำงานสอดคล้องกับบุคลากรและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการและเครื่องมือประเมิน The Predictive Index (PI)

   โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เล็งเห็นเหตุผลที่สำคัญในการนำระบบและเครื่องมือประเมิน The Predictive Index (PI) ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล มาทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรนั้น เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นการต่อยอดการใช้เครื่องมือ สำหรับการวางแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เหมาะสมต่อไป ด้วยเหตุนี้การดำเนิน “โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) สำหรับคณะ กรรมการ Drive Results with Talent (DRT)” จึงเป็นการดำเนินการที่มุ่งให้การขับเคลื่อนวางแผนกลยุทธ์ เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรและเกิดการขยายผลเพื่อการวางแผนกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในแต่ละพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป (คลิกเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

     สำหรับบุคลากร มทร.ล้านนา มีความประสงค์จะศึกษาเรียนรู้และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ เครื่องมือประเมิน The Predictive Index (PI) สามารถติดต่อได้ที่คณะกรรมการ Drive Results with Talent (DRT) ในแต่ละเขตพื้นที่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา