โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมต่อยอดการขับเคลื่อนกลยุทธแผนพัฒนาบุคลากรด้วย PI  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมต่อยอดการขับเคลื่อนกลยุทธแผนพัฒนาบุคลากรด้วย PI

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา จัดกิจกรรมต่อยอดการขับเคลื่อนกลยุทธ์แผนพัฒนาบุคลากร ด้วย The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์   ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา