โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ BrighterBee Talent Solution พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการเตินโตในสายอาชีพ และบรรลุเป้าหมายในการทำงาน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์ BrighterBee Talent Solution พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการเตินโตในสายอาชีพ และบรรลุเป้าหมายในการทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 43 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          กระทรวง อว. โดย สอช. และไบร์ทเทอร์บี ได้ร่วมพัฒนา โพลตฟ่อร์มพัฒนาทักษะแห่งอนาคตรองรับการลงทุนภาคการผลิตและบริการ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ จากการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและสถาบันกรรศึกษาอย่างไร้ร่อยต่อ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่ตอบโจทย์อนาคต รองรับการลงทุนจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมถึงเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

        ในการนี้ สอช. และไบร์ทเทอร์บี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้และยกระดับทักษะที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้ประถอบการและองค์กรชั้นนำผ่านแพลตฟอร์มไบร์ทเทอร์บีทาเล้นท์โซลูชั่น https:/iris.brighterbee-learning.com ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Usemame)และรหัสผ่าน (Possword) สำหรับเข้าข้งานแพลตฟอร์มโดยไม่มีค่ใข้ง่าย ได้ที่ https://bit.ly/3ioxRFj หรือ QR Code ที่แนบมานี้ โดยมีรายละเอียดข้อมูลแพลตฟอร์มไบร์ทเทอร์บีทาเล้นท์โซลูชั่นปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและหน่วยงานของท่านจึงขอความอนุเคราะห์ส่งชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน มายังอีเมล Kemjira.k@irisconsulting.co.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา