โลโก้เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดคลิปวีดีโอและสื่ออินโฟกราฟิค | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดคลิปวีดีโอและสื่ออินโฟกราฟิค

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤศจิกายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 484 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ 3 ปี 2564 ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 530,000 บาทและใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 • เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและสถาบันครอบครัว ตระหนักและเข้าใจการเสพสื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง
 • เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
 • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนรู้จักวิเคราะห์ ใช้ความคิดวิจารณญาณ และสติในการเสพและสร้างสรรค์สื่อ

หัวข้อการประกวด
หัวข้อการประกวดประจำปี 2564 คือ “สังคมติดลบ สยบด้วยพลังบวก (Positive Callout Culture)” เพื่อสนองรับโครงการ “เปิดใจก่อนเปิดจอ” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้ ปูพื้นฐานในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างถูกต้องเหมาะสมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีชื่อหัวข้อการประกวดปีนี้ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และเนื้อหาที่นำเสนอในผลงานจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อดังกล่าว

ประเภทการประกวดและคุณสมบัติผู้ประกวด
ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานร่วมประกวดแบบเดี่ยวหรือแบบทีมก็ได้ โดยแบบทีมมีสมาชิกได้ ไม่เกิน 10 คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ปรึกษา) แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • สื่อคลิปวิดีโอ
  • แบ่งเป็น 3 ระดับ
   • ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (มีผู้ปกครองหรือครูที่ปรึกษา)
   • ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มีอาจารย์ที่ปรึกษา)
   • ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป
  • ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4 .avi หรือ .mov ที่มีความละเอียด Full HD (1920 x 1080 พิกเซล) ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 3 นาที
 • สื่ออินโฟกราฟิก
  • แบ่งเป็น 2 ระดับ
   • ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มีอาจารย์ที่ปรึกษา)
   • ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป
  • ส่งผลงานขนาด A3 (297 x 420 มม. หรือ 11.69 x 16.54 นิ้ว) ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .jpg .jpeg .png .ai หรือ .eps และแนบไฟล์ PDF มาด้วย

ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการใดๆ จะแจ้งในเฟซบุ๊กเพจ DigiFam Awards ให้ทราบทั่วกัน

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 09 8001 9660
 • Facebook Fanpage : DigiFam Awards
 • Line @digifam

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา