โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “การแข่งขัน Hackathon ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ “การแข่งขัน Hackathon ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 พฤษภาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน โครงการ “การแข่งขัน Hackathon ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงื่อนไขการสมัคร

1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทีม 5-7 คน โดย 1 ทีมประกอบด้วย บัณฑิต นักศึกษาและประชาชนที่ ได้รับการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ) ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ ผู้ประกอบการ ผู้สืบทอดภูมิปัญญา และผู้นำชุมชนในพื้นที่/ ตำบล
2 เป็นทีมที่มาจากพื้นที่/ตำบลเดียวกัน หรือต่างพื้นที่/ตำบล ที่มีลักษณะปัญหาคล้ายกัน
3 เป็นทีมที่มีลักษณะเฉพาะตามบริบท/ ปัญหา/ ความต้องการของพื้นที่ หรือ อัตลักษณ์พื้นถิ่น เช่น ชุมชนชาวไทยลื้อ
4 ทีมต้องเลือกปัญหาในการนำมาแข่งขันจากพื้นที่ดำเนินงานของโครงการ และอยู่ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) Creative Economy (2) Technology/Health Care (3) Circular Economy และ (4) Art and Culture
5 สมัครพร้อมแนบรายละเอียดข้อเสนอโครงการผ่านทาง Google From : https://forms.gle/UM6VFi5Xybn9726X7
6 จัดทำ VDO Presentation ความยาวไม่เกิน 7 นาที ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) Creative Economy (2) Technology/Health Care (3) Circular Economy และ (4) Art and Culture
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร 054-466666 ต่อ 1045 – 1048 (สิริทัชญา)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา