โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาจัดโครงการประชุมพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาจัดโครงการประชุมพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 3393 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องลีลาวดี อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทิศทางการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจากนโยบายสู่การปฏิบัติ ทบทวนและถ่ายทอดแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2564 และวางแผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

        รูปแบบของการดำเนินโครงการในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 จัดขึ้นในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการเสวนา เรื่อง "ทิศทางการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ" โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวโอปอล์ ลาวัลย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวสุปราณี ฟังเย็น ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังเกี่ยวกับความเข้าใจในทิศทางของการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศึกษา ตั้งแต่นโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ แนวทางการเบิกจ่ายและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงระบบและกลไกการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับ คณะ พื้นที่ สำนัก สถาบัน ที่มีพันธกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

        และกิจกรรมที่ 2 จัดขึ้นในช่วงบ่ายเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนคณะกรรมการจาก 5 พื้นที่ 4 คณะ วิทยาลัยฯ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กองพัฒนานนักศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากสโมรนักศึกษา มทร.ล้านนา และสโมสรนักศึกษาระดับคณะ เพื่อถ่ายทอดแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หารือแนวทางการปรับปรุงเครื่องมือสำหรับกระบวนการวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาและบุคลากรในด้านศิลปวัฒนธรรม และวางแผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา