โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 ธันวาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 430 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

(15 ธ.ค. 63)  เวลา 14.00 น.  ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับนายปราโมทย์  บุญเลิศล้ำ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร 

          พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงในการสนับสนุนและร่วมมือกันบูรณาการด้านวิชาการ  ด้านการวิจัย และบริการทางวิชาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่าย  ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการผนึกภาคีเครือข่าย การบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งสร้างชุมชุนเข้มแข็ง ตอบโจทย์ความต้องการท้องถิ่น เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ให้นักศึกษา ต่อไป 

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่ม

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา