โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มกราคม 2563 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งปรึกษาหารือความร่วมด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาในอนาคต จำนวน 2 หน่วยงาน  คือ ได้เข้าพบ นายธีระ  อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และได้เข้าพบ นางสมใจ  กรองไผ่กลาง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ณ สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนบน ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา