โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลจากผลงาน LannaChromeTM  :  Natural Dye powders for Lanna Thailand | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลจากผลงาน LannaChromeTM  :  Natural Dye powders for Lanna Thailand

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 ธันวาคม 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำผลงาน LannaChromeTM  :  Natural Dye powders for Lanna Thailand คว้า 3 รางวัล การประกวด 2018  ในการแสดงและประกวดผลงานการประดิษฐ์ งานวิจัยและนวัตกรรม ในเวทีระดับนานาชาติ  Hong Kong International Invention And Design Competition (IIDC) ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จากผู้ร่วมงาน 12 ประเทศ 81 ผลงาน
          ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า นอกจากพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนายังมีพันธกิจในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ผลงาน  LannaChromeTM : Natural Dye powders for Lanna Thailand นับเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหัตถกรรมสิ่งทอภาคเหนือตอนบนด้วยนวัตกรรมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่การผลิตที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและผลิตผงสีจากธรรมชาติในชื่อ LannaChromeTM ตามเฉดและโทนสีที่เป็นเอกลักษ์ของล้านนา โดยได้ทำการถอดสีมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดและภาพจิตรกรรมบนผืนผ้าหรือภาพพระบฏซึ่งมีอายุนับร้อยปีด้วยโปรแกรม Real colors pro® และทำการรวบรวมและถ่ายทอดเป็นหนังสือแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในเรื่องของสีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนากับงานทางด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของคนไทยมาช้านาน นับเป็นงานวิจัยที่ส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นทั้งการออกแบบ คุณภาพและเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
          ด้าน ดร.ปัทม์ ปราณอมรกิจ ทีมงานนักวิจัยที่ร่วมนำเสนอผลงานที่เกาะฮ่องกง กล่าวว่า LannaChromeTM  :  Natural Dye powders for Lanna Thailand เป็นหนึ่งผลงานของคนไทยที่ได้รับ 3 รางวัลจากเวทีการประกวด คือ รางวัล เหรียญทอง (Gold Medal) และรางวัลพิเศษ  (Special Award) จากผู้จัดงาน  และรางวัลพิเศษ (Special Award) จาก National University of Science and Technology (MISiS) ประเทศรัสเซีย  นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน  ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Assosiation of Thai Innovation and Invention Promotion, ATIP Thailand) ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมการประกวดผลงานการประดิษฐ์ งานวิจัยและนวัตกรรม ในเวทีระดับนานาชาติ ในครั้งนี้
          สำหรับผลงาน  LannaChromeTM  :  Natural Dye powders for Lanna Thailand เป็นงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา ดร.ปัทม์ ปราณอมรกิจ ผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ์ ดร.ญาณี คีรีต๊ะ และ นางสาวเกษชไม บุญโสม เป็นผู้ดำเนินโครงการวิจัย ซึ่งนับเป็นผลงานประดิษฐ์ งานวิจัยและนวัตกรรมของไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา