โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-09 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-02-09

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเข้ารับโล่รางวัลเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ในวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ เด็กอวด(ทำ) ดี รุ่นที่ 2
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวบริการ

       ด้วยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย : "เด็กอวด(ทำ) ดี" รุ่นที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 18 ปี ได้แสดงออกทางความคิด พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติจริงร่วมกับบุคคลในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้กรอบแนวคิด "รู้ รัก สามัคคี" และส่งผลการดำเนินงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล "เด็กไทยต้นแบบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนนา ผสานเครือข่ายทางวัฒนธรรมจับมือ Guilin Tourism University จัดกิจกรรม Chinese Cultural Exchange Project
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

         ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการ Chinese Cultural Experience Exchange Project "Meet China, Feel Guangxi" ซึ่งจัดโดย Guilin Tourism University (GTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนและสะท้อนองค์ความรู้ที่มีคุณค่าผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ Learning Chinese: Recitation of Chinese Poems1 ,... >> อ่านต่อ


มช. ชวนเข้าร่วมการเสวนา "GPT ความเสี่ยง และโอกาสของมหาวิทยาลัย"
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวบุคลากร

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. เชิญชวนบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมการเสวนา "GPT ความเสี่ยง และโอกาสของมหาวิทยาลัย" ChatGPT ทำได้ทุกอย่างเลยหรือ? มาร่วมหาคำตอบได้ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ ลิงก์ลงทะเบียน >> อ่านต่อ


คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดโครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 2
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวบริการ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดโครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาภาวะผู้นำให้กับตนเอง ระยะเวลาโครงการ ระหว่างวันพุธที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 (2 วัน) ปิดรับสมัคร  10 มีนาคม 2566 ประกาศผลการคัดเลือก  14 มีนาคม 2566 รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 คน มีประกาศนียบัตรสำหรับผู้... >> อ่านต่อ


เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8(1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2562 จึงกำหนดรายละเอียดดังนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา