โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-02 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-02-02

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ณ มทร.ล้านนา น่าน
พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต้อนรับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ. 2566 ณ มทร.ล้านนา น่าน โดยมี นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน , นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ และกรรมการด้านต่างๆ เข้าร่วมประ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจ
พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและวางแผนพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 1"  จัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันเด็กราช... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา