โลโก้เว็บไซต์ 2022-08-30 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2022-08-30


ขอเชิญชวน ร่วมตอบแบบสอบถาม การสนทนา การขอหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การใช้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสังคม
อังคาร 30 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน ร่วมตอบแบบสอบถาม  การสนทนา การขอหรือให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การใช้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสังคม ในสองประเด็นดังนี้ แบบสอบถามข้อมูลเรื่องที่ นิสิต นักศึกษา ได้สนทนาหรือขอคำปรึกษาจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรืออาจารย์ >> อ่านต่อ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดคนรักดิน Saturday Clay Jet Yod 2022
อังคาร 30 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณาจารย์หลักสูตรเซรามิก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "นิทรรศการตลาดคนรักดิน Saturday Clay Jet Yod 2022 " ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) โดยภายในงานพบกับนิทรรศการแสดงผลงานด้านเซรามิกจากคณาจารย์ ศิลปินร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (จำนวน 1 อัตรา)
อังคาร 30 สิงหาคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (จำนวน 1 อัตรา) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (สาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง)  ุณวุฒิ ปวส. ทางด้านการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้ง ขรก.และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย
อังคาร 30 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.2/ว1984 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ประกอบกับมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา