โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-21 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2022-06-21

เครื่องจักรกลเกษตร คณะวิทย์ฯ จัดอบรมให้ความรู้โครงการ การพัฒนาทักษะการออกแบบและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติ แก่โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก
อังคาร 21 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ดร.วิทยา พรหมพฤกษ์ และอาจารย์ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว  จัดอบรมให้ความรู้โครงการ "การพัฒนาทักษะการออกแบบและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติ" ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิรา... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ U2T ตำบลสันกลาง มทร.ล้านนา เชียงราย ถอดบทเรียน หารือแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาโครงการในระยะต่อไป
อังคาร 21 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                            วันที่ 21 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์  นำอิน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา, คณะผู้บริหาร คณ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา