โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-16 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2018-11-16

การยื่นข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562
ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวทุน/วิจัย

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของภาครัฐปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขี... >> อ่านต่อ


นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซนต์พอลทัศนศึกษา หัวข้อเรื่อง
ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2561 อ.จันทรา  สโมสร  และ นายกฤษณะ หมีนิ่ม อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร  ให้ความรู้กับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซนต์พอล  จำนวน 19 คน  ในกิจกรรมทัศนศึกษา หัวข้อเรื่อง "นมวัว" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการผลิตนมวัว  คุณค่าและสารอาหารที่ได้จากน้ำนม  และ ได้สัมผัสแหล่งรู้จากประสบการณ์จริง  ณ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา