โลโก้เว็บไซต์ สิริญญา   ณ นคร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 ผู้เขียน : สิริญญา ณ นคร

สกอ. เยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ศุกร์ 6 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

นายบรรลือ  วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการ เข้าเยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการจัดบริการทางกากรศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการ โดยมีนายนคร  ขำหาญ ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ห้อง Knowledge Treater มทร.ล้านนาทั้งนี้ ผศ.ดร.อรนุตฎฐ์  สุธาคำ รองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์... >> อ่านต่อ


Retreat กลุ่มราชมงคล ครั้งที่ 1
พุธ 21 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

Retreat กลุ่มราชมงคล ครั้งที่ 1รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณบดี คณะผู้บริหาร ร่วมประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนโครงการ Mega Project ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 ราชมงคล ระดมความคิดเห็น กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการผลิตกำลังคนและพัฒนาสังคมรองรับนโยบายของรัฐบาล และจัดทำแผนยุทธศาสตร์พั... >> อ่านต่อ


RMUTL STAR CONTEST 2016
พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวด RMUTL STAR CONTEST 2016 การประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่มีบุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีปฏิภาณไหวพริบดีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในปีนี้คณะกรรมการเน้นคำถ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สนองนโยบายรัฐบาลเปิดบูธขายข้าว
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา สนองนโยบายรัฐบาลเปิดบูธขายข้าว เพื่อช่วยเกษตรกรชาวนาขายข้าวในราคาที่สูงขึ้น ลดขั้นตอนผ่านโรงสีเอกชนและพ่อค้าคนกลางกดราคา โดยในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดบูธจำหน่าย... >> อ่านต่อโครงการ Capacity-Building for SAT Students : Creative Design Thinking for Community
จันทร์ 8 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ Capacity-Building for SAT Students : Creative Design Thinking for Community ระหว่างวันที่ 7 -11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนนวัตกรรมการเรียนรู้ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) พิธีเปิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดยไ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 26 ทั้งหมด 26


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา