โลโก้เว็บไซต์ นางภคินี   ไชยวุฒิ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 ผู้เขียน : นางภคินี ไชยวุฒิ

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน
จันทร์ 18 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

             ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำถั่วเหลืองหมักเทมเป้ และน้ำพริกเทมเป้ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 จำนวนประมาณ 30 คน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันผักแคใหม่ หมู่ 14 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ อบต.เสด็จ กระตุ้นชุมชน สร้างเสริมอาชีพ
อังคาร 12 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

                    ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอบต. ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง  โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนักศึกษา ปี 4 สาขา food และสาขา PD เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกสับปะรด และข้าวเกรียบสับปะรด ให้แก่กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ต.บ้านเสด็จ ณ สาขาอุ... >> อ่านต่อ


2 มทร.ล้านนา จับมือกันพัฒนาระบบปลูกและคุณภาพผลผลิต กระเจี๊ยบเขียว ก้าวสู่มาตรฐานส่งออก
จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

               ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ร่วมกันแปรรูปกระเจี๊ยบเขียว เป็นข้าวเกรียบกระเจี๊ยบเขียว น้ำพริกกระเจี๊ยบเขียว ไอศกรีมกระเจี๊ยบเขียว ขนมจีบกระเจี๊ยบเขียว และอื่นๆ ในโครงก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกระทรวงวิทย์ฯ ฝึกอบรมอาชีพ สร้างประสบการณ์ ให้แก่เด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ
จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

                ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำกล้วยทอด บัวลอยเผือก และบัวลอยฟักทอง และสอดแทรกคุณธรรม การคิดดี ทำดี ให้แก่เด็ก และเยาวชน ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพา... >> อ่านต่อ


2 หน่วยงาน จับมือ เพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรพื้นบ้าน สนับสนุนกิจกรรมรวมกลุ่มให้เกษตรกร
ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

                  ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเค้กสับปะรด ไส้อั่ว หมูแผ่น และหมูสวรรค์ โดยใช้วัตถุดิบสมุนไพรในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรพื้นบ้าน และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มให้เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์... >> อ่านต่อ


2 มหาวิทยาลัย จับมมือ ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร เทคโนโลยีการหมัก แก่อาจารย์โรงเรียนต่าง ๆ
จันทร์ 30 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

               ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ เป็นวิทยากร และผู้ประสานงานการจัดอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีอาหารหมักระดับชุมชน”  โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาหาร เทคโนโลยีการหมัก อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย... >> อ่านต่อ


อ.คณะวิทย์ฯตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน
อังคาร 10 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

                  เนื่องจากภาคเรียนที่ 3 ฤดูร้อน ประจำปี 2560 ช่วงเวลาฝึกงาน 10 มีนาคม 2561 – 10 เมษายน 2561 และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปวส. 1 จำนวน 1 คน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ หจก. อโกรโปรเกส จ.พะเยา ผู้ผลิต สมุนไพรอบแห้ง เครื่องแกงอบแห้ง และอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของการฝึกงานภายนอกของนักศึ... >> อ่านต่อ


นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ สร้างอาชีพการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
อังคาร 3 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

               โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัย อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อ.เพียงกานต์ นามวงศ์ อ.ศิริขวัญ ปัญญาอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำมะป้อมแช่อิ่มอบแห้ง น้ำมะขามป้อม น้ำสตรอเบอร์รี่ น้ำหม่อน... >> อ่านต่อ


ไส้กรอกเปรี้ยว สร้างอาชีพเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงหมูดำดอยตุง
อังคาร 3 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

                ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้กรอกเปรี้ยว ให้แก่โครงการต่อยอดพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ พื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง กลุ่มผู้เลี้ยงหมูดำดอยตุง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเนื้อหมู ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2561 จำนวน 20 คน ณ บ้านพักรับรองดอยตุง มทบ. 37 อ.แม่ฟ้าหลง จ.เชียงราย บรรยากาศกา... >> อ่านต่อ


นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมมือกันฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปมะขามป้อม
อังคาร 3 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

           โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัย อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อ.เพียงกานต์ นามวงศ์ อ.ศิริขวัญ ปัญญาอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำมะป้อมแช่อิ่มอบแห้ง น้ำมะขามป้อม  น้ำหม่อน ให้แก่ชุมชนบ้านปหนุน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 192


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา