โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ปวส. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร ปวส.


พื้นที่จัดการเรียนการสอน
(คลิกเพื่อเพิ่อดูรายละเอียดหลักสูตร)

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

/พื้นที่จัดการเรียนการสอน

วทก.เชียงราย

วทก.เชียงใหม่

วทก.ตาก

วทก.น่าน

วทก.พิษณุโลก

วทก.ลำปาง

วันที่สภาอนุมัติหลักสูตร

วันที่ สป.อว. รับทราบหลักสูตร

enlightened

ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์

     

12 ก.ย. 2564 15 ส.ค. 2565

enlightenedปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

 

 

 

12 ก.ย. 2564

15 ส.ค. 2565

enlightenedปวส.เทคโนโลยีการอาหาร

 

   

12 ก.ย. 2564

15 ส.ค. 2565

enlightenedปวส.พืชศาสตร์

 

   

 

 

12 ก.ย. 2564

15 ส.ค. 2565

enlightenedปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

 

   

 

 

21 ต.ค. 2564

15 ส.ค. 2565

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา