โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ปวส. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร ปวส.


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณาเห็นชอบ จำนวน 29 สาขาวิชา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2548 พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 พ.ศ.2555 พ.ศ.2560 วันที่สภาอนุมัติหลักสูตร วันที่สกอ. รับทราบหลักสูตร
  enlightenedปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร - - - -    
  enlightenedปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร - - - -    
  enlightenedปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร - - - -    
  enlightenedปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ - - - -    
  enlightenedปวส. สาขาวิชาประมง - - - -    
  enlightenedปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ - - - -    
  enlightenedปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ - - - -    
  enlightenedปวส. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ - - - -    

 

................. ...............................................................................................

                                              

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา