โลโก้เว็บไซต์ ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร


 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปฏิบัติงานเชิงวิชาการด้านการแปรรูปเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ธัญพืช น้ำนม การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร รวมถึงการสุขภิบาลโรงงานและกฎหมายอาหาร เพื่อพัฒนาความรู้ของนักศึกษาให้ทันสมัย เข้าใจและทันต่อเหตุการณ์
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร สามารถวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วางแผน วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการผลิตด้านอุตสาหกรรมอาหารอย่างสุขุมรอบคอบ ด้วยหลักการและเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้า
4. มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สำนึกในจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
 
 
 
 
 
 
 
     คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาเกษตรกรรมหรือเทียบเท่า 
2. ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 
 
 
ศึกษาปกติ 2 ปี ไม่เกิน 4 ปี  (84 หน่วยกิต)
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ
2.00 
 
 
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก
2548-11-28
 
 
วันที่ กพ. รับรองหลักสูตรครั้งแรก
2548-11-28
 
 
วันที่รับรองหลักสูตรโดย สกอ
2548-11-28
 
 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
2548-11-28
 
 
วันที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง (ถ้ามี)
2548-11-28
 
 
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรประมาณ  24,000  บาท (เทอมละ 6,000 บาท)
 
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
 
 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา