โลโก้เว็บไซต์ ปวส.สัตวศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ปวส.สัตวศาสตร์


 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ด้านสัตวศาสตร์ ให้ทันสมัย ให้เข้าใจและทันเหตุการณ์กับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าตลอดเวลา
2. ทักษะ ประสบการณ์ และมีความสามารถทางการปฏิบัติในวิชาชีพทางสัตวศาสตร์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
3. เจตคติในวิชาชีพเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเอาความรู้และทักษะไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม และสามารถดำรงชีวิตในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง
 
 
 
 
 
     คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาเกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 
2. ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 
 
 
ศึกษาปกติ 2 ปี ไม่เกิน 4 ปี  (84 หน่วยกิต)
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ
2.00 
 
 
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก
2548-11-28
 
 
วันที่ กพ. รับรองหลักสูตรครั้งแรก
2548-11-28
 
 
วันที่รับรองหลักสูตรโดย สกอ
2548-11-28
 
 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
2548-11-28
 
 
วันที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง (ถ้ามี)
2548-11-28
 
 
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรประมาณ  24,000  บาท (เทอมละ 6,000 บาท)
 
 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก , ลำปาง
พื้นที่การเรียนการสอน
 
 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา