โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด แก่เกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ดเชียงใหม่ เพื่อขยายผลสร้างงาน สร้างอาชีพ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด แก่เกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ดเชียงใหม่ เพื่อขยายผลสร้างงาน สร้างอาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 548 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด แก่เกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ด บ้านดอกแดง หมู่ที่ 1 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 เพื่อนำไปขยายผลทำอาหารสุขภาพและสร้างงานสร้างอาชีพต่อไป
            อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์  อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า การเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัย โดยการประสานงานของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดองค์ความรู้การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด แก่เกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ดเชียงใหม่ เพื่อขยายผลสร้างงาน สร้างอาชีพ
            ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า คลินิกเทคโนโลยีฯ ได้รับการประสานงานจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งมีความต้องการวิทยากรที่จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด โดยคลินิกเทคโนโลยี และได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดอบรม
            การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำข้าวเกรียบเห็ด ข้าวแกงทอด น้ำพริกเห็ด เห็ดแดดเดียว เห็ดสวรรค์และแหนมเห็ด แก่กลุ่มเพาะเห็ดจำนวน 20 คน โดยจากการสังเกตพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความสนใจและตั้งใจในการเรียนรู้เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และนำไปปรับใช้ในการทำอาหารสุขภาพและสร้างงานสร้างอาชีพต่อไป อาจารย์สุพัฒน์กล่าวในตอนท้าย
            ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
            ภาพ / ที่มาของข่าว : อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา