โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทย์ เป็นวิทยากร จัดแปรรูปถั่วลิสงแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน ตำบลเสริมขวา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์คณะวิทย์ เป็นวิทยากร จัดแปรรูปถั่วลิสงแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน ตำบลเสริมขวา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          15 มกราคม 2562 อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปถั่วลิสง แก่กลุ่มผู้ปลูกถั่วลิสง วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน ตำบลเสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
          อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ กล่าวว่า การเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยการประสานงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  จำนวน 20 คน  ให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์ ในการทำถั่วลิสงทอดกรอบ สามารถนำไปขยายผลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากถั่วลิสงให้กับชุมชนได้
          ข่าว/ภาพ : อ.สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์
          เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา