โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจสานสายใยปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจสานสายใยปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 512 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                28 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม” ณ แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในการร่วมสานต่อวัฒนธรรมของข้าวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
                อาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า โครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินงานภายใต้อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการผลิตข้าวแบบไม่ใช้สารเคมี บนพื้นที่กว่า 9 ไร่ โดยคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของแบบไทยตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
                สำหรับโครงการ ราชมงคลร่วมใจสานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม เป็นโครงการที่ แผนกพืชไร่-นา สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เริ่มดำเนินโครงการนี้ในปี พ.ศ. 2548 บนแปลงนาสาธิตของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการปลูกข้าววันแม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ในการผลิตข้าวแบบครบวงจรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ หลังจากดำเนินงานได้ 2 ปี จึงขยายกิจกรรมสู่นักศึกษาสาขาอื่นๆ  จนกระทั่งปี พ.ศ.2557 คณะทำงานได้จัดกิจกรรมให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาเข้ามามีส่วนร่วม ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการต้อนรับนักศึกษาใหม่  กิจกรรมนี้จะปลูกข้าวช่วงเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี รองคณบดีกล่าวในตอนท้าย
                ทั้งนี้ผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวนำมาใช้ในการบริการวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา อาทิ ค่ายอาสา กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย  และเป็นผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการศึกษา
                ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
                 ภาพกิจกรรมคลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา