โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวกล้องงอก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวกล้องงอก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 787 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ด้วยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวกล้องงอก ซีเรียลบาร์ข้าวพองผสมธัญพืช  และเต้าฮวยข้าวสังข์หยดฟรุตสลัด ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ประมาณ 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำข้าวกล้องงอก ซีเรียลบาร์ข้าวพองผสมธัญพืช และเต้าฮวยข้าวสังข์หยดฟรุตสลัด และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา