โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างถูกต้องฯ  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างถูกต้องฯ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 502 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ตั้งแต่วันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ระยะ 5 ปี และการจัดทำแบบฟอร์มการพัฒนาบุคลากรายบุคคล (IDP) ที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อสร้างข้อตกลงและการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางศรัญญา อินทร์คำเชื้อ วิทยากรภายใน สังกัดกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการให้ความรู้ และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 44 คน  ซึ่งวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ได้มีการจัดกิจรรมมสันทนาการให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรของคณะฯ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา