โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และทิศทางการบริหาร เพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเกษตรกร (Farmer University) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และทิศทางการบริหาร เพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเกษตรกร (Farmer University)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 266 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และทิศทางการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในอนาคต  ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรกร (Farmer University) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561 ณ เบลวิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้บริหารต่อสถานการการจัดการศึกษาและวิจัยของคณะในอนาคต

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของคณะและมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. เพื่อกำหนดบทบาทของคณะให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต

4. เพื่อพัฒนาความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เกษตรและอาหาร) ของประเทศ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์  รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดังกล่าว และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการให้ความรู้ แนวคิด การพัฒนางานของคณะ ด้านต่างๆ รวมถึงการผลิตบัณฑิตในมุมมองของผู้ประกอบการ จากบริษัทต่าง ดังนี้

1. คุณพัชร         พัชรเวทิน   วิทยากรจาก บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ จำกัด

2. คุณบัลลพ์กุล  ทิพย์เนตร   วิทยากรจาก บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 

3. คุณขุนศรี       ทองย้อย     วิทยากรจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด

4. ดร.เอนก        ศิลปพันธุ์     วิทยากรจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด

และในวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  อัครนรากุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้ามาพบปะผู้เข้าร่วมโครงการฯ แนะนำการจัดทำแผนโครงการต่างๆ โดยมี คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แต่ละพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา