โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน BRIC Student 2017 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน BRIC Student 2017

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1767 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          4 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร Brawijaya University และให้โอวาทนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ "Brawjuaya - RMUTL Interantion Class Program" (BRIC Program) ณ ห้อง INNOVATION ชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
         โครงการ Brawijaya Rajamangala International Class (BRIC) เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Faculty of Anomal Husbandry, Brawijaya ประเทศอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและจัดทำแผนการเรียนร่วมกันในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีการจัดการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยน  ณ Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม -25 สิงหาคม 2560 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ระหว่างวันที่ 4 กันยายน-25 ตุลาคม 2560 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน
         ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว : ดร.ปัทม์  ปราณอมรกิจ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา