โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนร่วมกันระหว่าง มทร.ล้านนา และ University of Brawijaya, Indonesia | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนร่วมกันระหว่าง มทร.ล้านนา และ University of Brawijaya, Indonesia

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2560 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 240 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนร่วมกันระหว่าง มทร.ล้านนา และ University of Brawijaya, Indonesia ระหว่างวันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2560 ในการขยายผลความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอนแบบ International Class และการแลกเปลี่ยน นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และการเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในปี 2018 โดยการทำ MOA ร่วมกันของหลักสูตรพืชศาสตร์ และหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
"BRIC program – Agriculture" ร่วมกับ Faculty of Agriculture นำโดย Prof.Dr.Ir. Nuhfil Hanani AR., MS. (คณบดี)
"BRIC program – Food Science and Technology" ร่วมกับ Faculty of Agricultural Technology, นำโดย Dr. Ir. Sudarminto Setyo Yuwono, M.App.Sc (คณบดี)
อีกทั้งสร้างเสริมเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัย ในการพัฒนา manuscripts ร่วมกันระหว่าง SAT, RMUTL และ FA, UB สำหรับการตีพิมพ์ในวารสาร AGRIVITA ซึ่งเป็นวารสารวิชาการด้านพืชศาสตร์ที่อยู่ใน Scorpus Index (impact factor 0.153)
ซึ่งนับเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่จะสามารถยกระดับทั้งงานวิจัยและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในระดับสากล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา