โลโก้เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเกษตรเพื่อน้อง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ชมรมพัฒนาการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเกษตรเพื่อน้อง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1607 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษาชมรมพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเกษตรเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านนาดง ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากการส่งเสริมพัฒนาการเกษตร รู้จักหลักการดำเนินงานตามเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ สามารถปลูกผักไว้รับประทานเป็นอาหารกลางวันได้เอง
          สำหรับโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม โดยมีสมาชิกชมรมพัฒนาการเกษตรและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดงเข้าร่วมโครงการ 75 คน มีกิจกรรมการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด แปลงปลูกผัก  ซ่อมแซมโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์  การต่อระบบน้ำในโรงเรือนและแปลงผัก รวมทั้งกิจกรรมมอบความรู้และนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง โดยมี รศ.สุธีกานต์ โสตถิกุล และ รศ.กุลชลี วงษ์ไทย เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการดำเนินกิจกรรม
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ / ที่มาของข่าว : รศ.สุธีกานต์ โสตถิกุล
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา