โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมโครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่  2  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมโครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1257 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่  2  ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์   วรรณสุทธิ์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคลครั้งนี้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 วัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อเป็นเวทีกลางที่มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้แก่นักศึกษา โดยมีแนวทางการจัดการแข่งขันที่เน้นทักษะปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้จริงในอนาคตไม่ว่าเป็นการทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ มีการแข่งขันทั้งสิ้น 28 ประเภท แยกเป็นสาขาวิชาดังนี้ สาขาการผลิตพืช สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาประมง สาขาสัตวศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าโครงการดังนี้

1.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พื้นที่ตาก น่าน พิษณุโลก และลำปาง

2.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

3.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

4.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ/วิทยาเขตจันทบุรี

5.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา