โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก  จัดโครงการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567 โดย sasipol rujirawongwan จำนวนผู้เข้าชม 55 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 มิ.ย. 67 ณ อาคาร 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงาน    ในศตวรรษที่ 21 การฝึกยกระดับฝีมือ จำนวน 30 ชั่วโมง หลักสูตรช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ภายใต้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2567” โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกอบรมแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทียบโอน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคต


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา