โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาระดับ ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (กสศ.) รุ่นที่6 ปีการศึกษา 2567  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาระดับ ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (กสศ.) รุ่นที่6 ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 มิถุนายน 2567 โดย sasipol rujirawongwan จำนวนผู้เข้าชม 42 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภททุน 5 ปี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ต่อเนื่องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเมคคาทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาระดับ ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (กสศ.) รุ่นที่6 ปีการศึกษา 2567 ขึ้น โดยมีรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบปะและชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษา ณ ห้อง SC201 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา