โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล SDGs ของมหาวิทยาลัย 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล SDGs ของมหาวิทยาลัย 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤษภาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 440 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2567  ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมด้วย ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล SDGs ของมหาวิทยาลัย และระบบ Times Higher Education Impact Ranking สำหรับการรายงานข้อมูลเพื่อประเมินผล Times Higher Education Impact Ranking ปี 2023-2024 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการตัดสินใจ รวมถึงการกำกับ ดูแลข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 และ 28 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมแคนทารีฮิล จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ประชา ยืนยงกุล ผุ้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการ จัดทำรายงานและนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระดับรองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้า สำนักงาน จำนวน 60 คน โดยรับเกียรติจากร องศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินงานและประสบความสำเร็จด้าน SDGs ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา