โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา มีคำสั่งแต่งตั้งแต่งข้าราชการพลเรือน-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา มีคำสั่งแต่งตั้งแต่งข้าราชการพลเรือน-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 8 และมาตรา 65/1 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.2/ว1984 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ประกอบกับมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 32(3/2567) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ราย ได้แก่ ดร.จิรวัฒน์ วรวิชัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาตาก

และโอกาสเดียวกันนี้ได้แต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 8 และ 65/1 แห่ง พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบกับมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และความในข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 32(3/2567) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 จำนวน 1 ราย ได้แก่ อาจารย์ธนา น้อยเรือน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา