โลโก้เว็บไซต์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภู เพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภู เพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 เมษายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 874 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

     ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน ๑ ชุด

     ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารแนบท้าย : 

(ร่าง)ประกาศประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อการแปรรูปสมุนไพร

(ร่าง)เอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อการแปรรูปสมุนไพร

TOR โครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อการแปรรูปสมุนไพรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา