โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด ลำดับที่ 4 ของประเทศ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา สถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด ลำดับที่ 4 ของประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 เมษายน 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 409 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 25 แห่ง และระดับอาชีวศึกษา 25 แห่ง ที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง

        ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา ได้มอบหมายให้ อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะสถานศึกษาที่ได้รับจัดอันดับให้เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดอันดับที่ 4 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่ม 9 มทร.  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มทร.ล้านนาได้ให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืม และเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพของนักศึกษาที่จบออกไปแล้วว่าสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ มีความมั่นคง จนสามารถชำระเงินคืนเงินกลับไปยังกองทุนฯ ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาและอนาคตให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องในปัจจุบันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา