โลโก้เว็บไซต์ ประกาศและเอกสารประกวดราคา : โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศและเอกสารประกวดราคา : โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๙๙,๓๓๓.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย
๒. เอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย
๓. TOR ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย
๔. บทนิยาม ๑
๕. บทนิยาม ๒
๖. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
๗. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๘. ใบเสนอราคา
๙. สัญญาซื้อขาย
๑๐. แผนการทำงาน
๑๑. ข้อควรปฏฺิบัติ
๑๒. หนังสือค้ำประกัน ๑
๑๓. หนังสือค้ำประกัน ๒
๑๔. หนังสือค้ำประกัน ๓ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา